กิจกรรม

มอบเครื่องช่วยหายใจ

วัน/เดือน/ ปี : 9 กรกฏาคม 2563

สถานที่ : โรงพยาบาลปากชม อ.ปากชม จ.เลย

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนมอบเครื่องช่วยหายใจ

 

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทภัทรกานต์ ได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลปากชม อ.ปากชม จ.เลย จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยทางบริษัทได้เชื่อมั่นว่าการมีเครื่องมือแพทย์ที่ดี อุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้โรงพยาบาลได้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงความมั่นใจของคนในชุมชน ดังนั้นบริษัทภัทรกานต์จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนครั้งนี้