Articles

การใช้งานเบนโทไนท์ (Bentonite) หรือ โซเดี่ยมเบนโทไนท์ (Sodium bentonite)

     เบนโทไนท์ (Bentonite) หรือ โซเดี่ยมเบนโทไนท์ ( Sodium bentonite )สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำที่ดี มีอัตราการขยายตัวสูงเมื่อถูกน้ำ เช่น

– การทำโคลนเจาะ โดยใช้ผสมกับน้ำเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงหัวเจาะในการเจาะบาดาลหรือในการเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

– การสร้างเขื่อนและกันซึมต่างๆ ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์หรือเคมีอื่นๆ เพื่อกันการซึมของน้ำได้ดี

– งานก่อนสร้างรากฐาน ตอหม้อ และงานก่อนสร้างทุกชนิด

– รวมถึงอุตสาหกรรมสำหรับงานอื่นๆ เช่น การทำแบบหล่อโลหะ , การขจัดสีในน้ำมัน , เภสัชภัณฑ์ , อาหารสัตว์ , เครื่องสำอาง , การขจัดคราบไขมันสัตว์, การประสานแร่เหล็กให้เป็นก้อนก่อนถลุง

– ภาคการเกษตร ช่วยปรับปรุงคุณภาพดินปรับสภาพดินทำให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์, ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ ใช้ผสมกับมูลสัตว์เพื่อลดกลิ่นและลดปริมาณเชื้อโรคได้ดี

 

     PATTARAKAN CORPORATION CO.,LTD. เราเป็นผู้จัดจำหน่าย “เบนโทไนท์”( Bentonite ) สำหรับใช้ในงานเกษตรกรรม สิ่งปลูกสร้างและการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา การเจาะ และการหล่อโลหะ จึงมั่นใจได้ว่า สิ้นค้าจากเราเป็นไปตามมารฐานสากล เป็นที่ยอมรับทุกหน่วยงาน

     ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ งานเล็ก ส่งครั้งละเล็กน้อย ส่งคราวละมากๆ ทางภัทรกานต์เรามีสต๊อกเบนโทไนท์  ( Bentonite ) ยินดีบริการพร้อมส่งมอบ ทุกรูปแบบ

     PATTARAKAN CORPORATION CO.,LTD. เราเป็นผู้นำเข้าและส่งออกโดยตรง รวมไปถึงควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เราเป็นผู้จัดส่งโซเดี่ยมเบนโทไนท์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่หลายๆโครงการใน สปป.ลาว รวมไปถึงส่งให้กับอุตสาหกรรมเพื่อการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จึงมั่นใจได้ว่า สิ้นค้าจากเราเป็นไปตามมารฐานสากล เป็นที่ยอมรับทุกหน่วยงาน