กลับสู่หน้าหลัก เว็บไซต์ภัทรกานต์
กลับสู่หน้าหลัก ภัทรกานต์
search
Englishไทย
NewsUpdate
Loading...
LeftNewsRightNews

แร่แบไรท์ ( Barite, BaSo4 )

แร่แบไรท์มาจากภาษากรีก ซึ่งแปลว่าหนัก เนื่องจากแบไรท์เป็นแร่ที่มีความถ่วงจำเพาะสูงกว่าปกติ ส่วนประกอบของ
แร่แบไรท์คือ แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) โดยทั่วไปแร่แบไรท์มีสีขาวหรือเทาดำ อย่างไรก็ตาม อาจปรากฏ เป็นสีอื่นๆ ได้
 

 

            สีของแร่แบไรท์นั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่งปลอมปนตก
ค้างระหว่างที่   แร่ตกผลึก  ที่มักจะพบมากจะมีลักษณะ

เป็นสีขาว  หรือสีเทา อาจจะใส ไม่มีสี สีเหลือง หรือว่ามี

สีแดงอ่อน         คุณสมบัติเด่นของแร่แบไรท์ที่เด่นที่สุด

คือ  มีความถ่วงจำเพาะซึ่งสูงเมื่อจับดูจะรู้สึกหนักมือผิด

ปกติไปจากแร่อโลหะอื่นๆที่มีขนาดเท่าๆกัน ไม่ละลายใน

กรดเกลือแม้จะเผาเพื่อเร่งปฏิกิริยา แต่ถ้าจุ่มในกรดเกลือ

ให้เปียกแล้วนำไปเผาจะได้เปลวไฟสีเขียวอ่อน    และแร่

แบไรท์จะมีความแข็งประมาณ  3  -  3.5 และมีความหนา

แน่นสูง จึงทำให้เป็นแร่  ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ    เพราะ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายประเภท

ประโยชน์การใช้งานของแร่แบไรต์

          โดยทั่วไปแร่แบไรท์มักนำมาใช้เป็นโคลนสำหรับประสานในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้อง ผ่าน
กระบวนการบด ให้ละเอียดและผสมเข้ากับน้ำรวมทั้งสารเคมีและแร่ชนิดอื่นๆ เสียก่อนหลังจากนั้นจึงลำเลียงผ่าน ปั้มแรงดันสูง
ลงหลุมเจาะ น้ำหนักของแร่
 

จะช่วยลดแรงดันของน้ำมันและก๊าซจากหลุมเจาะแร่แบไรท์มี


ประโยชน์เพื่อการขุดเจาะน้ำมันเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการใช้    
 

แร่แบไรท์ในอุตสาหกรรมสีเคลือบเงา พลาสติก การผลิตแก้ว
 

และช่วยลดการแผ่รังสีจากจอคอมพิวเตอร์และ โทรทัศน์อีกทั้ง
 

ยังเป็นส่วนประกอบในการทำ สารเคมีแบเรียม                        

                                                                        

          แร่แบไรท์มีคุณสมบัติในการดูดซับรังสีเอ็กซ์และแกมมา จึงใช้เป็นยารับประทาน ก่อนการเอ็กซเรย์ลำไส้และ กระเพาะอาหาร

แร่แบไรท์ สามารถนำไปผสมกับซีเมนต์ เพื่อทำบรรจุภัณฑ์เก็บสารกัมมันตภาพรังสี รวมทั้งยังใช้ในการ ผลิตผ้าเบรกและคลัทช์

สำหรับรถยนต์ รถบรรทุก
 

แหล่งแร่แบไรท์ มีอยู่ทั่วโลก หลังจากทำเหมืองแร่ดิบจะ
 

ถูกจัดส่ง ไปยังโรงแต่งแร่เพื่อลดขนาด แบเรียมซัลเฟต
 

บริสุทธิ์มี  ( แบไรท์ดกรดเคมี )  ค่าความถ่วงจำเพาะ 4.5
 

กรัม/ซม3  ส่วนแบไรท์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมขุดเจาะ
 

น้ำมันต้องมีค่า ความถ่วงจำเพาะอย่างต่ำ 4.2 กรัม/ ซม3
 

แร่แบไรท์ควรได้รับการตรวจสอบปริมาณ  สารปนเปื้อน
 

จำพวกซีเมนต์ซิเดอไรต์ฟิโรไทต์   ยิปซัม   หรือแอนไฮ-
 

ไดรต์ ก่อนนำไปใช้ ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน
 

          บริษัท ภัทรกานต์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือสัญญาเช่าประทานบัตรแหล่งแร่แบไรท์ในสาธารณรัฐประชาชนลาว และ
ดำเนินการทำ เหมืองแร่แบไรท์เพื่ออุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ,ผ้าเบรค,สี,อื่นๆ สามารถผลิตแร่ได้พอเพียง
ต่อความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการส่งออกไปยังต่างประเทศ