แคลเซียม (Ca)

แคลเซียม (Ca)

บริษัท ภัทรกานต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีแคลเซียม ( Ca ) เป็นวัตถุดิบหลัก ทั้ง แคลเซียมคาร์บอเนต ( CaCO3 ), แคลเซียมออกไซด์ ( CaO ), แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca( OH )2,  และแคลเซียมคลอไรด์( CaCl2 )

ภาคการเกษตรและครัวเรือน

ใช้ปรับปรุงคุณภาพดิน คุณภาพน้ำ บำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรับค่า pH ดินหรือน้ำ ใช้ผสมในอาหารสัตว์ รวมถึงฆ่าเชื้อโรค

อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง

ใช้เป็นสารเติมเต็มและเพิ่มความทึบแสง การคงรูปสำหรับการผลิต PVC, ท่อ PE, ฉนวนพลาสติกหุ้มสายไฟ และผลิตภาชนะต่างๆ

อุตสาหกรรมสี


เป็นสารเติมเต็มเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณเนื้อสี และเพื่อฟิลเลอร์ในการกลบพื้นผิว และลดต้นทุนวัตถุดิบ

อุตสาหกรรมอื่นๆ


ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ อิฐมวลเบา เป็นสารตัวเติมในอุตสาหกรรมยาง กระดาษ ยังทำสารกันชื้น เพิ่มรสชาติอาหาร

ธุรกิจหลัก

แคลเซียม (Ca)

     บริษัท ภัทรกานต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีแคลเซียม(Ca) เป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อใช้ สำหรับการเกษตร อุตสาหกรรมต่าง ๆที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต( CaC03 ), แคลเซียมออกไซด์( CaO ) , แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca (OH)2, และแคลเซียมคลอไรด์(CaCเ2) เราเป็นผู้ผลิตสินค้าและมีการบริการที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานตามแบบสากล เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของลูกค้าในการนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สูงที่สุด จนเป็นที่ยอมรับอย่างมากมายในปัจจุบัน

ธุรกิจหลัก

ประโยชน์การใช้งานของแคลเซียม (Ca)

      –  แคลเซียมออกไซด์ Calcium Oxide ( CaO ) , ปูนร้อน , QUICK LIME หรือ อาจเรียกว่า ปูนเผา มีชื่อเรียกทาง เคมีว่า แคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide) และมีสูตรทางเคมีคือ Ca0. ใช้ในการช่วยเพิ่ม pH และอัลคาไลน์ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย โปรโตซัว เชื้อรา และตัวอ่อนของพาหะโรคต่างๆ ช่วยเสริม แม๊กนีเชี่ยม และแร่ธาตุอื่นๆให้แก่ดิน และน้ำ ส่วนอุตสาหกรรมนั้น นิยมใช้เป็นสารตัวเติมในยางแอสฟัลต์สำหรับราดถนน ใช้ ผสมทราย ทำปูนฉาบ หรือ อุตสาหกรรมกระดาษ หรือในการผลิตสีย้อม เป็นสารตัวเติมในอุตสาหกรรมยาง เซรามิกส์ และอุตสาหกรรมเคมีและ ปีโตรเคมี เป็นต้น

     –  แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Calcium Hydroxide Ca (OH)2 หรือ ปูนไฮเดรตไลม์ อาจจะเรียกว่า ปูนเย็น ใช้ในการ ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล การบำบัดน้ำเสีย เคมีและปีโตรเคมี หรือแม้แต่การบำบัดก๊าซในโรงไฟฟ้าจากขยะ รวมไปถึงสามารถ ใช้ในการปรับความเป็นกรด – ด่างได้เช่นกัน และใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีอื่นๆ เช่น ไซดาแอช หรือนำไปใช้ช่วยในการ ตกตะกอน กำจัดหรือลดความกระด้างของน้ำดิบเพื่ อการผลิตน้ำใส สำหรับงานก่อสร้าง ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ อิฐมวลเบา หรือใช้ในการปรับสภาพดินก่อนการก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น

ธุรกิจหลัก

ประโยชน์การใช้งานของแคลเซียม (Ca)

      –  แคลเซียมคลอไรด์ Calcium Chloride (CaC12) ใช้มากในงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร และ อุตสาหรรมการเกษตรในอุตสาหกรรมเกษตรนิยมใช้รักษา และยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ สำหรับ อุตสาหกรรมอื่นๆนิยมใช้ เป็นสารดูดซับความชื้นหรือดูดซับน้ำออกจากตัวทำละลาย ในอุตสาหกรรมอาหารบางชนิด นิยมใช้แคลเซียมคลอไรด์เพื่ อเพิ่ มรสชาติ และสกัดโปรตีนออกจากเนื้ อ เช่น การผลิตไส้กรอก การผลิตเนื้อหมัก และในงานก่อสร้างยังใช้ในงานเทคอนกรีตเป็นสารเร่งการแข็งตัว เป็นต้น

     – แคลเซียมคาร์บอเนต Calcium Carbonate (CaC03) นำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท เนื่องจากมีคุณสมบัติที่บดให้ละเอียดได้ง่าย โดยผลละเอียดของแคลเซียมคาร์บอเนต มีความเสถียรทางเคมี และไม่เป็นพิษ นอกจากนี้คุณสมบัติพิเศษอื่ น ๆ เช่น ความขาว (brightness) การดูดซับน้ำมัน(Oil absorption) ที่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง อุตสาหกรรมสี เป็นต้น

ติดต่อ ภัทรกานต์คอร์ปอเรชั่น !

สอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งซื้อสินค้า เรายินดีให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ